"การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร" ผู้ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน เกษตรกร สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ท่านประกอบการเกษตร และผู้ที่ต้องการ ปรับปรุงข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่ท่านเคย ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไป"
   แนะนำสำนักงาน
   บทบาทภาระกิจ
   อัตรากำลัง
   แนวทางพัฒนางานส่งเสริมฯ
  แผนพัฒนาการเกษตร
   ยุทธศาสตร์เกษตร
   ปฏิทินการปฏิบัติงาน 2559
  ศูนย์จัดการดินปุ๋ย
  ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.)
  คู่มือบริการสำหรับประชาชน    
 
   ข้อมูลการปกครอง
   ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
   ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
   สินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานการณ์พืชเศรษฐกิจ
   ภัยธรรมชาติ
   จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
   สถานการณ์ไม้ผล
.
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
SSNET กรมส่งเสริมฯ
KM การจัดการความรู้
E-office
WEBMAIL กรมส่งเสริมฯ 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอ
พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา และสมาชิกโครงการ 9101 ฯ ร่วมจัดนิทรรศการ
กษัตริย์นักพัฒนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2560
ณ วัดทองประธาน ตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     (ข่าว : 27/10/60)

..................................................................................................................................................

   นางสาววัตถาภรณ์ จันทร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผน
การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560
เมื่อวันที่19 ตุลาคม 2560
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวี
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(ข่าว : 19/10/60)
 
   
   นายพรเทพ ชัยยศ ประธานกลุ่มโครงการไร่นาสวนผสมตามรอยพ่อ
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา
การเกษตรอย่างยั่งยืน มอบต้นดอกดาวเรือง เพื่อใช้จัดสถานที่ในพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดทองประธาน ตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  (ข่าว : 18/10/60)
 
   

   นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอบ้านนาเดิม พร้อมด้วย
เกษตรอำเภอบ้านนาเดิม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเ
กษตรกร
กลุ่มโครงการไร่นาสวนผสมตามรอยพ่อ และกลุ่มโครงการเลี้ยงปลาดุก
ในบ่อพลาสติก ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ชุมชนที่ 2 ท่าเรือ

  ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  (ข่าว : 18/10/60)

 
   
..................................................................................................
 

ประกาศอำเภอบ้านนาเดิม
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ครั้งที่ 2

 

ประกาศอำเภอบ้านนาเดิม
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

 

สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สถาบัน CIRAD (ซีหราด) โดยรัฐบาลประเทศฝรั่งเศส
ขอเชิญสมาชิกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันทุกท่าน ร่วมสัมมนา
วิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมันและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

 

สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สถาบัน CIRAD (ซีหราด) โดยรัฐบาลประเทศฝรั่งเศส
ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ภัยร้ายจากโรคกาโนเดอร์มาในปาล์มน้ำมัน โดยผู้เชี่ยวชาญจากซีหราด
ประเทศฝรั่งเศส

 
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมันระดับอำเภอ
โครงการบริหารจัดการผลิตปาล์มน้ำมันกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
 
   

ดิน
ราคาสินค้า ปัจจัยการผลิต
น้ำ
แหล่งรับซื้อและจำหน่าย
พืช
องค์กร/เครือข่ายเกษตรกร
ปศุสัตว์
สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน
ประมงและเพาะเลี้ยง
สถานการณ์เกษตร
โรคและแมลงศัตรูพืช
เทคโนโลยีชาวบ้าน
ปุ๋ยและสารเคม
เตือนภัยเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
องค์ความรู้เรื่องข้าว
   
งานวิจัยด้านการเกษตร


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 
 10 พฤศจิกายน 2560  
จัดทำโดย  นางอภิรดา  คงเหล่า  เจ้าพนักงานธุรการ
   

.