"การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร" ผู้ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน เกษตรกร สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ท่านประกอบการเกษตร และผู้ที่ต้องการ ปรับปรุงข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่ท่านเคย ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไป"
   แนะนำสำนักงาน
   บทบาทภาระกิจ
   อัตรากำลัง
   แนวทางพัฒนางานส่งเสริมฯ
  แผนพัฒนาการเกษตร
   ยุทธศาสตร์เกษตร
   ปฏิทินการปฏิบัติงาน
  รายงานการประชุมประจำเดือน
   คู่มือบริการสำหรับประชาชน
 
   ข้อมูลการปกครอง
   ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
   ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
   สินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานการณ์พืชเศรษฐกิจ
   ภัยธรรมชาติ
   ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.)
        ศพก.เครือข่าย
   ศูนย์จัดการดินปุ๋ย
   จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
   สถานการณ์ไม้ผล
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
SSNET กรมส่งเสริมฯ
KM การจัดการความรู้
E-office
WEBMAIL กรมส่งเสริมฯ 
 

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายสิทธิชัย ช่วยสงค์ เกษตรอำเภอบ้านนาเดิม
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหราช) ประจำปี 2562
ณ หอประชุมอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     (ข่าว : 23/10/62)

..................................................................................................................................................

   

    วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายสิทธิชัย ช่วยสงค์ เกษตรอำเภอบ้านนาเดิม
  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม ร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึก
  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 โดยมีนายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์
  นายอาเภอบ้านนาเดิม  เป็นประธาน  ณ หอประชุมอำเภอบ้านนาเดิม
 
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  (ข่าว : 13/08/62)

 
   

    วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายสิทธิชัย ช่วยสงค์ เกษตรอำเภอบ้านนาเดิม
  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม ประมงอำเภอบ้านนาเดิม
  และประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการถ่ายทำรายการ "อนุวัตจัดให้"
  ซึ่งออกอากาศทางช่อง ๗HD  โดยถ่ายทำเกี่ยวกับการเลี้ยงและการแปรรูป
  ปลาเม็งเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ปลาเม็ง หมู่ที่ 3

  ตำบลทรัพย์ทวี  อำเภอบ้านนาเดิม
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  (ข่าว : 22/08/62)

 
   

    วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายสิทธิชัย ช่วยสงค์ เกษตรอำเภอบ้านนาเดิม
  
ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนสิงหาคม 2562 ในการนี้
  
นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอาเภอบ้านนาเดิม  ได้มอบเกียรติบัตร
   ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลผลิตทางการเกษตร
   ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562
 ณ หอประชุมอำเภอบ้านนาเดิม
 
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   (ข่าว : 06/08/62)

 
   
   
..................................................................................................
 

หนังสือแจ้งเกษตรกรที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อขอปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
โดยด่วน!!!
  

  - เกษตรกรที่มีข้อมูลพื้นฐานแต่ไม่มีข้อมูลแปลงและกิจกรรมการเกษตร
  - เกษตรกรที่หัวหน้าครัวเรือนเสียชีวิต
   - เกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2560
 

คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2562

 

ประกาศอำเภอบ้านนาเดิม
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ครั้งที่ 2

 

ประกาศอำเภอบ้านนาเดิม
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

 

สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สถาบัน CIRAD (ซีหราด) โดยรัฐบาลประเทศฝรั่งเศส
ขอเชิญสมาชิกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันทุกท่าน ร่วมสัมมนา
วิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมันและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

 

สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สถาบัน CIRAD (ซีหราด) โดยรัฐบาลประเทศฝรั่งเศส
ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ภัยร้ายจากโรคกาโนเดอร์มาในปาล์มน้ำมัน โดยผู้เชี่ยวชาญจากซีหราด
ประเทศฝรั่งเศส

 
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมันระดับอำเภอ
โครงการบริหารจัดการผลิตปาล์มน้ำมันกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
 
   

ดิน
ราคาสินค้า ปัจจัยการผลิต
น้ำ
แหล่งรับซื้อและจำหน่าย
พืช
องค์กร/เครือข่ายเกษตรกร
ปศุสัตว์
สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน
ประมงและเพาะเลี้ยง
สถานการณ์เกษตร
โรคและแมลงศัตรูพืช
เทคโนโลยีชาวบ้าน
ปุ๋ยและสารเคม
เตือนภัยเกษตร

เทคโนโลยีการเกษตร

 

องค์ความรู้เรื่องข้าว
   
งานวิจัยด้านการเกษตร

  21  เมษายน 2563  
จัดทำโดย  นางอภิรดา  คงเหล่า  เจ้าพนักงานธุรการ
   

.